Usted está aquí

12.10.2017
De la Torre: “Kullki tupuyka pukuchikkunaman yanapankami”

Carlos de la Torre kullkikanchapa llamkaykamayuk nirkami: Mamallakta pushak Lenín Moreno, kuyllur 11 wayru punchapi, “kullki tupuyta” rikuchiyka, pukuchikkunaman yanapanata maskan, yallika, uchilla shinallata winarikun llamkaywasikunaman.

Kutin, istallaktaman katukkunaka, dólar kullkita apamushpa, mamallaktaman yanapanka nikurka.

Kaytapash rikuchirka: Llullashpa mamallaktapa kullkita mana kushpa kawsakkunata tukuchishpa,  2018 watapa décimo tercer sueldo kullkimanta anchuchishpa, shinallata shukta rikuykunawanka, mamallakta pakta ñawparichun, shu watapalla 1.700 hunu dolarta kullki lukshinka. Shukllapaklla llamkaywasikuna mamallata kullkipa kuyuchik kachunmi allikunata mashkanchik nikurkapash.

Chaymi, kay paktachina yuyaykunaka, karu llaktamanta kullki chayamuchun maskay kan.

 

Califique esta información
Total votes: 5